Ajankohtaista

Suorita Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto monimuotokoulutuksena Kuopiossa!

Savon ammatti- ja aikuisopistossa alkaa syksyllä 2017 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkintoon valmistava koulutus.

Lisätietoja koulutuksesta ja tutkinnon suorittamisesta Pirjo Savolaiselta, pirjo.savolainen@sakky.fi, puh. 044 785 8675 tai linkistä https://www.sakky.fi/aikuiset/asiakirjahallinnon-ja-arkistotoimen-ammattitutkinto

 

SAPA

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilytyksen palvelukokonaisuus

"Tavoitteena on suunnitella kokonaistaloudellisesta näkökulmasta kustannustehokas ja helppokäyttöinen yhteinen ratkaisu määräaikaisesti ja pysyvästi säilytettävien viranomaisaineistojen sähköiseen säilytykseen ottaen huomioon sekä valtionhallinnon että kuntien tarpeet."

Hankkeen sivut löytyvät osoitteesta: http://vm.fi/sapa

Erään arkistonhoitajan testamentti eli arkipäivän tiedonsiirtoa

Eläkkeellä oleva jäsenemme Marja-Liisa Kerola on kirjoittanut kirjan nimeltään Erään arkistonhoitajan testamentti eli arkipäivän tiedonsiirtoa. Kirjan esittely on nähtävissä oheisesta linkistä, josta sitä voi halutessaan myös tilata.

 

Moreq2010-määritysten suomenkielinen editio

Moreq2010-määrityksen suomenkielinen editio löytyy tästä linkistä: http://www.arkistoyhdistykset.fi/?moreq-tyoryhma,22 

Kunnallisarkistoyhdistys oli mukana tässä työssä. Kiitämme talkoissa mukana olleita jäseniämme ja yhteistyökumppaneitamme.

 

Yhdistysten yhteinen kannanotto Fellows on the Move -hankkeeseen

 

Asiakirjahallinnon, arkisto- ja museoalan kansainvälinen vaihto-ohjelma – Ammattilaiset liikkeelle Suomen Lontoon instituutti ja Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti käynnistävät ensi vuonna kolmivuotisen vaihto-ohjelman asiakirjahallinnon, arkisto- ja museoalan ammattilaisille. Näiden alojen suomalaisilla asiantuntijoilla on mahdollisuus 2–3 kuukauden työskentelyjaksoon Iso-Britannian, Irlannin tai Yhdysvaltain vastaavissa laitoksissa. Vastaavasti suomalainen organisaatio voi saada ulkomaalaisen osaajan.

Vaihto-ohjelman ansiosta työntekijöiden ammatti- ja kielitaito kohenee. Työ ulkomailla antaa mahdollisuuden tutustua, miten muualla on ratkaistu esimerkiksi sähköisen asianhallinnan ja arkistoinnin haasteita, luotu uusia näyttelykonsepteja tai hyödynnetty arkistoja ja museoita opetuksessa. Vaihto-ohjelma tuo konkreettisen mahdollisuuden verkostoitua. Se antaa työntekijöille uusia näkymiä ja innovaatioita erilaisten haasteiden ratkaisemiseksi. Ulkomaalaisen ammattilaisen saaminen suomalaiselle työpaikalle antaa mahdollisuuden hyödyntää hänen ammatti- ja kielitaitoaan asiakirjahallinnon, arkistojen ja museoiden kehittämisessä.

Suomen Lontoon instituutti huolehtii ohjelmaan osallistuvien ammattilaisten matka- ja asumiskuluista. Lähettävä organisaatio vastaa työntekijänsä palkkakustannuksista. Ulkomaalaisen asiantuntijan vastaanottava organisaatio sitoutuu antamaan ammatillista ohjausta ja tukea vaihdon aikana.

Arkistoalan ammattiyhdistys, Museoalan ammattiliitto, Arkistoyhdistys, Liikearkistoyhdistys ja Kunnallisarkistoyhdistys tukevat Ammattilaiset liikkeelle -hanketta ja suosittelevat sitä alan suomalaisille organisaatioille, yrityksille ja kunnille sekä näiden asiakirjahallinnon, arkisto- ja museoalan työntekijöille.

Helsingissä 5.12.2013

 

Lisätietoja hankkeesta: http://www.finnish-institute.org.uk/fi/articles/651-fellows-on-the-move

 

GRADU: Kuntaorganisaatioiden näkemykset kuntien yhteisestä tehtäväluokituksesta sekä sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta

Jyväskylän yliopisto on julkaissut Anssi Heikkilän pro gradu -työn "Kuntaorganisaatioiden näkemykset kuntien yhteisestä tehtäväluokituksesta sekä sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta". Gradun pohjana olevat kyselyn vastaukset ovat jatkossa tutkijoiden käytössä Yhteiskunnallisessa tietoarkistossa.

Gradu löytyy osoitteesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205241725
Lisätietoja gradusta antaa Anssi Heikkilä, ansmarhe ( miukumauku ) gmail.com .

Tiivistelmä:
Kuntaorganisaatioiden asiakirjahallinnossa ollaan pikku hiljaa siirtymässä kohti sähköistä asiointia ja arkistointia. Siirtymistä sähköiseen aineiston hallintaan on arkistolaitoksen toimesta pyritty helpottamaan luomalla kunnille yhteinen tehtäväluokitus sekä edistämällä sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman käyttöön siirtymistä. Tässä tutkielmassa selvitetään kuntaorganisaatioiden mielipiteitä kuntien yhteisestä tehtäväluokituksesta sekä eAMS:sta. Samalla myös selvitetään kuinka laajasti kuntien yhteinen tehtäväluokitus ja eAMS on tällä hetkellä käytössä. Opinnäytetyö liittyy Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteiseen arkistonhallinnan maisteriohjelmaan. Itse tutkimusaineisto kerättiin verkkokyselyllä 19.1.–18.2.2011 välisenä aikana. Kysely lähetettiin kaikille Suomen 336 kunnalle sekä suurimmalle osalle kuntayhtymistä. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 204 kuntaorganisaatiota, joista 152 kappaletta oli kuntia ja 52 kappaletta kuntayhtymiä. Olen käyttänyt vastausten analysointiin sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Tulokset sisältävät paljon mitattuja lukuja ja prosenttimääriä, ja avointen vastausten analysointiin olen käyttänyt sisältöanalyysiä. Kuntien yhteistä tehtäväluokitusta käytetään tällä hetkellä noin 35 prosentissa kuntaorganisaatioista. Tehtäväluokitus on pääosin käytössä alatehtävätasolla, joka on tarkin arkistolaitoksen valmiiksi tekemistä tasoista. EAMS:n käyttöönotto on vasta alussa, sitä käyttää vasta reilu kuusi prosenttia vastaajista. EAMS:n käyttöönottojen alhaisuutta selittää paljon työn vaativuus ja kuntaorganisaatioiden rajalliset resurssit. Pääosin kunnat ovat tyytyväisempiä yhteiseen tehtäväluokitukseen ja eAMS:aan kuin kuntayhtymät, jotka pitävät varsinkin kuntien yhteistä tehtäväluokitusta suunnattuna enemmän peruskunnille. Myös tehtäväluokituksen viimeistelemättömyys sekä epätasaisuus koetaan vastaajien keskuudessa ongelmaksi. Vastaajat toivovat eAMS:n käyttöönottojen suhteen nykyistä enemmän neuvontaa ja opastusta. Moni vastaaja haluaakin vielä nähdä miten eAMS:n käyttöönotot onnistuvat, ennen kuin ovat itse valmiita siirtymään sen käyttöön. Ongelmista huolimatta kuntien yhteinen tehtäväluokitus sekä eAMS nähdään mahdollisuutena.

Pyydämme jäsenistöltämme kommentteja lausuntoamme varten arkistolakityöryhmän muistiosta. Muistio koskee esitystä laiksi tiedonhallinnan ja tietojen käsittelystä julkishallinnosta. Kommentit voit lähettää alempana olevalla lomakkeella ke 19.8.2015 mennessä. Kiitos vaivannäöstäsi!

"Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman arkistolakityöryhmän tehtävänä oli selvittää arkistolakiin ja -asetukseen liittyvät keskeiset uudistustarpeet ja tehdä esitys uudeksi lainsäädännöksi. Työryhmä laati määräaikansa 31.12.2014 puitteissa esityksen arkistolaitosta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (Arkistolakityöryhmän muistio, OKM 2015:3). Työryhmä katsoi muistiossaan, että lainsäädäntöä olisi uudistettava arkistolain päivitystä laajemmin kokoamalla yhteen yleislakiin kaikki keskeiset tiedonhallintaa ja tietojen käsittelyä julkishallinnossa koskevat säännökset ottaen huomioon informaation koko elinkaari. Ministeriö jatkoi arkistolakityöryhmän määräaikaa 30.4.2015 saakka työryhmän työn loppuun saattamiseksi (arkistolain jatkotyöryhmä). 

Arkistolain jatkotyöryhmä esittää säädettäväksi lain tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa. Voimassa oleva arkistolaki (831/1994) ja laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011) sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin (621/1999) sisältyvät säännökset hyvästä tiedonhallintatavasta kumottaisiin ja niitä vastaava uudistettu sääntely otettaisiin tähän uuteen yleislakitasoiseen lakiin." 

Muistio löytyy osoitteesta:

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/arkistolain_jatkotyoryhma.html?lang=fi